Jij maakt een marketingcommunicatieplan, wat beschrijf je dan in de doelgroepanalyse?

De doelgroepanalyse en de concurrentie-analyse zijn de belangrijkste onderdelen van jouw marketingcommunicatieplan. Ze vormen de basis van jouw SWOT en dus jouw strategie. In deze blog zie je de aspecten die jij moet onderzoeken in een (B2C) marketingcommunicatieplan. Natuurlijk kun je deze handleiding ook gebruiken voor B2B. Intepreteer de uitleg en begrippen dan zodanig, dat ze ook van toepassing zijn voor bedrijven (enkele aspecten voor B2C kunnen overbodig zijn).

De primaire doelgroep

geografische kenmerken:

Deze kenmerken hebben voornamelijk te maken met de topografische ligging. Waar wonen mensen en waar werken ze. In welke gebieden bevindt zich het grootste gedeelte van de doelgroep? Wat is het klimaat van het gebied, dit kan voor bepaalde producten zeer belangrijk zijn. Ook zaken als cultuur en tradities met betrekking tot productgebruik kunnen in dit onderdeel beschreven worden.

sociaaleconomische kenmerken:

Deze kenmerken hebben betrekking op de sociale status van mensen in de maatschappij, waarbij de status bepaald wordt door arbeid, kennis en bezit. Door middel van generalisatie probeer je op basis van deze kenmerken een beeld te vormen van de doelgroep.

Zaken als inkomensverschillen en de gezinssamenstelling zijn hier bijvoorbeeld een onderdeel van. Hoe oud zijn de mensen die woonachtig zijn in een specifieke regio en wat is hun geslacht? Ook de vragen: “in welke auto rijdt mijn doelgroep” en “wat is het opleidingsniveau van het personeel van potentiële klanten” kun je in dit onderdeel beantwoorden.

Let op: Wellicht is jou opgevallen dat zowel de geografische als de sociaaleconomische kenmerken aspecten bevatten die betrekking hebben op demografie (leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, levensfase e.d.). Je kunt er voor kiezen om de demografische kenmerken apart te beschrijven.

psychografische kenmerken:

Deze kenmerken hebben te maken met attitudes (houding ten opzichte van iets), opinies in het algemeen, waar jouw doelgroep voor staat en dergelijke.

De volgende vragen zijn zeer relevant: “welke persoonlijkheid heeft mijn doelgroep”, “welke leefstijl is kenmerkend” en “welke waarde wordt gehecht aan bepaalde voordelen”.

Dit zijn belangrijke vragen, omdat deze doelgroepskenmerken altijd in verband staan met specifiek aankoopgedrag.

Domeinspecifiek

De mate van betrokkenheid:

Hoe betrokken is jouw doelgroep ten opzichte van vergelijkbare producten of diensten? Wat is de noodzaak om het product of de dienst aan te schaffen? Is het beslissingsproces bij de aankoop lang en complex of juist kort en simpel?

De mate van productbezit en –gebruik:

Hoeveel procent van jouw doelgroep bezit een dergelijk product? Welke factoren zijn bepalend voor de aanschaf van jouw product? En wat zijn de eventuele wensen ten opzichte van het product?

De aard van het productgebruik:

Hoe werkt dit product? Wat is het bestaansrecht ervan? Hoe wordt het gebruikt door de doelgroep?

Verschillen in momenten:

Is het gebruik afhankelijk van bepaalde momenten? Zo ja, wat zijn deze momenten en hoe uit dit zich?

Een goed voorbeeld is klerenwinkels, rond februari wordt zomerkleding aangeboden en rond augustus wordt winterkleding aangeboden.

Merkspecifiek

De mate van bekendheid van jouw product of dienst:

In hoeverre is jouw dienst of product bekend onder jouw doelgroep? Welk marktaandeel heb je en welk potentieel zou jij hierin kunnen behalen?

De houding van jouw doelgroep ten opzichte van het soort product:

Dit is afgeleid van de psychografische kenmerken. Waar psychografische kenmerken algemeen zijn, heeft dit onderdeel te maken met opinies en de houding ten opzichte van het soort product.

Koopintenties:

Welke aspecten stimuleren jouw doelgroep tot het doen van een aankoop? Waar is jouw doelgroep gevoelig voor als we het hebben over het doen van aankopen?

Koopgedrag:

Dit is de laatste vraag die jij moet beantwoorden: “Op basis van welke aspecten doet de doelgroep de daadwerkelijke aankopen?”

Een doelgroepanalyse maken? Hoe doe je dat dan?

Ok, je weet nu wat je moet beschrijven in dit onderdeel van een marketingcommunicatieplan, maar hoe kom je nu aan de nodige informatie? Dat leg ik je uit in deze blog.

Wanneer moet ik dan een doelgroepanalyse maken?

Een marketingcommunicatieplan is niet de enige reden om een doelgroepanalyse te maken. In deze blog geef ik je een aantal momenten om het ook te doen!

Kun jij wel wat ondersteuning gebruiken bij het maken van een marketingcommunicatieplan? Of heb je vragen? Neem dan contact op!